Hvor tykt er egentlig blodet?

Hvis det nå er slik at de fleste samer i dag også har finsk blod i årene slik enkelte debatanter i dag hevder, så må en også trekke slutningen dithen at de i samme grad også har norskt blod i årene. Kanskje kan man spe på med litt svensk, litt russisk og en og annen skipsbrudden spanjols dna? Da kan man kanskje stille seg spørsmålet: HVEM er dagens samer, og hva er de et resultat av? Hvorfor er det så viktig å eie land og vann med begrunnelse i samisk ætt, når de likevel har tynnet ut det samiske blodet så mye at de ikke lenger ER samer i blodets forstand? De er jo like mye russere, nordmenn, kvener m.m
Jo, poenget ligger i forskjellsbehandlingen som i dag ligger til grunne for flere av de opphetede debattene på Origo og ellers.
Kaller man seg same, selv om man kanskje kun er 1/16 same, så har man noen fordeler som går på bekostning av befolkningen ellers.
Det får du ikke selv om en av de andre 15 delene av samme blodet er fra finsk ætt, russisk eller spanjol og du istedet velger å kalle deg nordmann, kven eller 3 generasjons innvandrer fra Pakistan.

Frykten for at alle skal oppdage at det i dag ikke finnes noe som heter fullblods same er vel en av ingrediensene til suppa som sametinget ikke klarer å ro seg ut av nå. For hva skjer når dna’et avsløres dithen at de har samme blodmix/sammensetning som resten av befolkningen etter generasjoner med uttynning? Da vil de jo måtte dele alle særrettigheter med resten av befolkningen og si fra seg sin selvutnevnte tittel som urbefolkning. Man kan jo spekulere videre og si at de som kanskje har en større andel “ur-same” i seg, la oss si 1/8, også har beholdt noen særpreg i form av skjeve øyne, høye kinnben, hjulbent gange og vekst som krever høye hæler på skaller og støvler, men den andelen er så liten i dag at de går alle med letthet inn på gymsalen til Karasjok skole. De har likevel så høy andel av annet blod/dna i årene at de ikke kvalifiserer seg til bruk av ordet “urbefolkning” lenger.

De som har samisk blod i årene, uansett hvor uttynnet det måtte være i dag har likevel all grunn til å bære stolthet over dette med seg.
Samisk språk, kultur, klesdrakt og kunst bør ivaretas og føres videre for framtiden. Barna bør lære seg språket og historien, samt at enkelte voksne burde friske opp en del av kunnskapen. MEN, ingenting av dette må gå på bekostning av befolkning ellers. Samene har en plikt til selv å ta vare på dette og videreføre. Det skal ikke pålegges den øvrige befolkning i form av økonomi eller andre midler å ivareta dette. Spesielt ikke når man ser hva takken for dette er i dag. De som i dag havner under “ekstremist” stemplet på sametinget i dag gjør ikke bare skam på seg selv for evig tid, men også de videre generasjoner. Barn, barnebarn og oldebarn vil få merke dette langt inn i dette årtusen..Dette er noe de ser ut til å ha glemt i sin iver og grådighet.

Vist 1466 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Jonny Ekholm, dette var ikke skremmende rasistisk perspektiv i det hele tatt, men nøkternt og raust. Jeg blir jammen trygg og varm inni meg over at folk faktisk tømmer seg for den elendighet de måtte ha fylt hodet med over mange år. En ting er ditt genetiske fokus på hvor mange brøkdeler av DNA som skal til for å bygge et individs identitet og et folks selvopplevde fellesskap – i seg selv en øvelse som gjort på et germansk språk raskt kunne fått litt feil fokus.

Derfor håper jeg at Jonny har sjekket sin egen bakgrunn, slik at overraskelsene kan unngås i hans familie. Det ville jo vært litt spesielt dersom det dukket opp kvenske, samiske og andre bestemødre av genetisk tvilsom herkomst i historien til en mann med en så norsk og rase-ren identitet som det her er snakk om.

Og det andre jeg festet meg med, var denne litt spesielle beskrivelsen av fysiologiske karakteristika som du åpenbart mener er kjennetegn på samer. Jeg la merke til det, fordi det rett og slett er så sjelden at noen finner det akseptabelt å starte en artikkel med raseteorier og deretter følge på med morsomheter på fysiologiske trekk begrunnet i den samme raseteorien. Forfriskende, vil jeg si.

Skal jeg spå om framtiden, vil jeg spå at slike tekster vil bli mer og mer vanlig i pressen i nord. Joda, 2012 tegner til å bli et spennende år. May you all live in interesting times.

Jonny kaller seg en “munter kar” i profilen, og holder det han lover. Dette innlegget, sammen med kanskje 90 prosent av det som ellers skrives av kritiske innlegg mot det samiske, er det heller ikke grunn til å ta med noe annet enn munterhet. En ting er den evigvarende feilinformasjonen med ALLE de såkalte særrettighetene samene får (det er fremdeles kun å stemme ved sametingsvalget som skiller samer flest fra folk flest). Men når man i tillegg går inn på karakteristikker som bl.a. “hjulbeint” og “skjeve øyne” – ja, da gjør man ikke mye annet enn å levere en sterk søknad for å få bli med i ett forflatet revylag. Det spørres her om hvor tykt blod egentlig er, men det bør også spørres hvor morsomt det er at vi fremdeles godtar at man snakker fornedrende om et helt folk når vi skal diskutere samesaker. Vi har heldigvis tatt den debatten etter 22. juli når det gjelder våre nye landsmenn, og fått en ryddigere innvandringsdebatt (for ja, vi skal fremdeles debattere både innvandringsrelaterte spørsmål og samiske spørsmål). Men i samiske saker er det fremdeles lov med en ordlyd som ville ført til anmeldelser og antirasistiske organisasjoner på nakken om man byttet ut ordet “same” med en hudfarge eller en annen minoritet. Og det er ikke spesielt oppmuntrende for det nye året.

Man skal starte å lese meningsytringer med et åpent og positivt sinn, og når jeg leste første del av innlegget til Jonny, så slo det meg at her har vi en kar som har gått seg fullstendig vill og søker etter hjelp til å finne tilbake til sporet. Vi har jo litt erfaring med slikt her i landet. For noen tiår siden, var det mange som i sin naivitet og dumskap rotet seg inn i noe tilsvarende, uten å ha klare rasistiske motiv. Men inntrykket av Jonny som en skribent som har rotet seg litt bort, skiftet fort. Fra noen hjelpeløse resonnementer om brøker, etnisitet og kulturell tilhørighet, faller han helt ned i kjelleren og blir enda mer primitiv med karakteristikker av samisk utseende og ganglag.
Skal ikke her forsøke å forklare skille mellom genetikk, blodtyper og kultur. Å be om en forklaring på hvilke rettigheter samer har, som han og jeg ikke har, skal jeg heller ikke be om bli forklart. Derimot vil jeg utfordre Jonny til å videreføre sin brøkregning og slik komme frem til hvilke rettigheter vi bør ha.
Tar vi utgangspunkt i Jonny sitt tankegods, kan man jo tenke seg at folk her i landet får rettigheter ut fra hva de kan dokumentere av sin etnisitet. For egen del har jeg svært god dokumentasjon om slekta tilbake til 1500 tallet. Den viser at røttene utelukkende består av etnisk norske bønder (og bondedøtre) fra Vestfold. Med stor sannsynlighet er det ingen utlendinger i slekta før den tid heller. Jonny sin slekt vet jeg ingen ting om, men hvis hans familie har bodd i denne landsdelen i noen generasjoner, vil det være høyst overraskende hvis han kan vise til noe tilsvarende. Derfor tillater jeg meg å anta at blodprøven hans og litt brøkregning viser oss at han er 15% russer, 35% same 25 % nordmann fra Guldbranddalen og 25 % finne fra Torneådalen.
Det bør vel være innlysende at han da neppe er så nasjonaltro som meg. Kan en slik mann brukes til å forsvare landet? Kanskje vi kan finne ut at dette også har sammenheng med hans alkoholinntak og sykefravær? Viser ikke karakterboka fra barneskolen også betydelig lavere karakterer i Norsk ?

Hva skal nasjonen Norge gjøre med slike innbyggere? Vi har faktisk lenge premiert slike som Jonny ( og alle «delvissamene» ) med lavere skatt, fritak på mva på strøm, avskriving av studielån, osv. Som en god og ren norsk nordmann, kan jeg ikke lengre sitte å se på at slike som Jonny får særfordeler.

Nå er det på tide at sentrale myndigheter våkner og gjennomfører DNA analyser på hele befolkningen og tildeler rettigheter ut fra resultatet.

Men jeg er glad jeg lever i et land der de fleste av oss opplever at det kulturelle mangfoldet er et gode, og der vi har et politisk flertall som sikrer at det blir iverksatt en rekke tiltak for å sikre folk et likeverdig og godt liv både økonomisk og kulturelt. Så jeg dropper å fremme kravet. Godt nytt år Jonny !

Morsomt når man treffer ømme nerver.. det viser bare at man treffer godt, og at bøtta med bortforklaringene til de som føler seg truffet ser ut til å renne over av nye morsomheter også inn i 2012.
Jeg vet ikke hvorhen dere tar det fra, men jeg aner at dere hentyder til at jeg er en nasjonalist av et eller annet slag. For å unngå misforståelser skal jeg derfor redegjøre noen ting for dere som ikke har fått det med i tidligere innlegg på origo:

Jeg er ingen nasjonalist, jeg mener bare at alle som bor i Norge og som har norskt pass skal ha 100 % like rettigheter. Min mor er 100 % finsk, min far har også finske aner, men mitt pass sier klart og tydelig at jeg er nordmann selv om jeg samtidig også er stolt av mine finske forfedre. Det er min personlige meninge om at alle som bor i det samme landet skal ha de samme rettigheter som ligger til grunn for mine innlegg.
Jeg er sikker på at det står nordmann på passet til Pål Hivand også, selv om han er ivrige forkjempere for samisk råderett i bøtter og spann. At Hivand tillater seg til å sammenligne mine morsomheter med germansk ideologi får stå for hans egen regning. Da har han misforstått alt jeg har skrevet og forsøker å tillegge meg en rasistisk holdning. Var jeg rasist så måtte jeg ha tatt en kraftig opprydding blant mine venner, hvor nesten halvparten er samer, eller av annen rase eller nasjonalitet. Og dere, rasistkortet er blitt det dummeste argumentet dere kan slenge på bordet. Hver gang dere føler at dere går tom for motargumenter så kaster dere istedet ut rasistbemerkninger. Dere pisser i motvind hver gang dere kaster det ut.

Jeg føler meg altså 100 % som nordmann, selv om det som nevnt renner prosenter med finsk dna i mine årer.
Så langt i slektsforskningen(som går tilbake til 1700-tallet) kan jeg ikke finne samisk blod, men det hadde absolutt ikke vært noe minus å ha det, heller tvert imot. Det ville bare gitt mer fylde i understrekingen av hvor fort blodet faktisk tynnes ut. Ikke er det noe russisk, spansk eller vestfoldsk å spore heller for den saks skyld, selv om ingen av de delene heller hadde vært å forakte.
Det jeg har forsøkt å poengtere, men som ser ut til å fly hus forbi hos enkelte er rett og slett at det samiske blodet faktisk ikke er så samisk lenger som enkelte debatanter skal ha det til.
Pål Hivands reagerer også på min karakteristikk av “ur-samen.” Mener kanskje Hivand at heller ikke trekkene stemmer med genetikken? Er din mening at det er rasistisk å påpeke genetiske trekk som alle i dag forbinder med ordet ur-same? Skjeve øyne, høye kinnben og hjulbent gange er jo faktisk bare noen av trekkene som man forbinder med de såkalte ursamene.. de var i tillegg sjeldent over 1.50 høye. Ser man på gjennomsnittshøyden blant samene i dag så ligger de ganske så nært gjennomsnittet for finnmarkinger flest. Ergo, er blodet og dna tynnet ut så mye at de samiske trekkene snart er forsvunnet. (som var hele mitt poeng)Det var også derfor jeg nevnte at de få som er igjen som har noe målbart igjen av “ur-samen” vil få plass i gymsalen i Karasjok. Her er det sikkert noen som er mer bereist i X og Y kromosomblandinger som kan fylle inn hvilke dna-tråder som kan knyttes til hva. Jeg tror uansett at de aller fleste med letthet klarer å se mitt poeng, som er at dagens samer ikke er så mye samer som de skal ha det til. (Se bare på Ollis unnvikende svar i det siste rundt temaet)
Henvisningene til trekkene er kun brukt for å poengtere genetisk hvor fort blodet tynnes ut.. at jeg sper på med en og annen morsomhet får kanskje noen til å trekke på smilebåndet og andre til å ta seg nær av det. (Dere som tar dere nær av det og misforstår meningen får herved en unnskyldning)

Min bruk av brøk for å forklare blodets sammensetning er også brukt kun i den mening at de som ikke klarer å forstå hvor tynt det samiske blodet er i dag skal kunne se dette med tall istedet for ord. At dere som reagerte med innlegg ikke klarte å forstå dette må man også legge skylda på skoleverket for. Det er sametinget som selv sier at minst en av dine oldeforeldre (1/8) må ha hatt samisk som morsmål for å bli innlemmet i samemantallet, selv om også oldefaren/oldemora kanskje selv bare var 1/8 same. Så selv sametinget er klar over hvor tynt det samiske blodet er blitt og de har derfor tatt dette med i betraktning når de lagde kriteriene for hvem som regnes som same i dag.

At jeg får tilhengere av forskjellsbehandlingen til å riste litt på hodet er bare bra, det er godt å vite hvem dere er for ettertiden. Jeg skal ikke fortelle dere hva dere skal tro og mene, men registrerer at dere fortsetter å tro at forskjellsbehandling ikke eksisterer. Jeg håper at dere en dag vil våkne.

Tore-Jan Gjerpes innlegg ser jeg ingen vits i å kommentere eller svare på.. det innlegget får stå ene og alene til glede for alle oss som ser humoren i det :)

Synd ikke Jonny ser seg i stand til å dokumentere forskjellsbehandlingen mellom han og samer, og heller ikke tør å begi seg inn på å forsvare hvorfor han som Finnmarking faktisk har fordeler i samfunnet som nordmenn på Østlandet ikke har. Der nede finner man for øvrig mye folk som på grunn av det, bestemt hevder at folk i Finnmark lever på trygd og subsidier. Er du enig i det Jonny ? Det samfunnet som kan skapes av Jonny sitt tankegods, vil uten tvil kunne betegnelses som alt annet enn demokratisk.

Greia er at Jonny ikke kan dokumentere, men baserer seg på tankegods fra lokale Fjordman’s. Norge er flere ganger kåret til verdens mest demokratiske land, bl.a. av The Economist Intelligence Unit (EIU). Var den såkalte forskjellsbehandlingen slik som enkelte mørkemenn hevder, ville det nok gitt gjenklang der. At man faktisk har utjevningsmandat, slik Jonny drar nytte av i Finnmark, og også lar samene være høringsinstans, blir sett på som styrking av demokratiet. Bl.a. av FN.

Gjerpe: Hadde du fulgt litt med i den senere tids debatter så ville du sett at jeg ikke trenger dokumentere forskjellsbehandlingen.. det finnes nok av eksempler å hente fra andre debatter på Origo… :)

Fortidsminner fra samisk bosetning eldre enn 100 år så er det vernet, mens fortidsminner fra annen bosetning må være betydelig eldre for å bli vernet. (Forskjellsbehandling?)

I finnmarksloven § 1, formålsparagrafen, står det følgende:
«Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»(Forskjellsbehandling?)

Det finnes mange andre eksempler, Gjerpe. Og ditt forsøk på kverulering rundt andre temaer enn uttynning av det samiske blodet blir bare sukker på grøten til oss som ønsker sametinget, fefo og Finnmarksloven din pepperen gror:) Det er vanlig at kverulantene forsøker å dreie samtalene over til den evigvarende diskusjonen når andre kommer med noe nytt. Og når jeg hevder at det samiske blodet er så tynnet ut at det ikke lenger skiller seg fra den øvrige befolkning i Finnmark så kommer det ikke noe vettig svar fra dere på det.
Kun gammelt oppgulp.

Og hva gjelder anonyme Tellus sitt innlegg så kan man ikke annet enn å takke for en god latter på fredagskvelden. For maken til vitsing skal man lete lenge etter :)))
Sliter litt med å ta anonyme kverulanter seriøst. Stå frem med fullt navn så oppnår du i det minste litt respekt for dèt :)

Den dagen Ilo-169 er ute av bildet, sametinget er redusert til en fin stabel med brensel og fefo kun et søkeord på google så kan dere sitte der og prøve bortforklaringene kun på dere selv.. og den dagen er ikke langt unna.

Som et lite ps kan jeg legge til at jeg bor i Trondheim og nyter ingen av de såkalte godene enkelte debatanter pålegger meg:)
Ikke er jeg trygda heller, men bidrar til det store fellesskapet som alle andre nordmenn burde gjøre.. :)

Blir litt oppgitt over denne dokumentasjon argumentasjon. Det viser seg i saker der rettighetskrav, det være seg erstatning for f. eks tapt utdannelse eller rettigheter til å drive meg næringsvirksomhet ikke er noe som er lovbestemt. Dette er embedsverkets vurderinger i for hold til gjeldende regelverk. Hvorfor har kun de som er av samisk opprinnelse fått erstatning for tapt skolegang, 1940 – 1945. Ingen andre. Hvorfor får ingen andre en de av samisk opprinnelse drive med reindrift, eller virksomheter relatert mot det. Bare på de siste 20 årene har banker og andre finansinstitusjoner tap omkring 120 mill kroner på dette. Dette kan selvfølgelig dokumenteres, samme som at enkelte Sidaer forlanger penger “under bordet” for å godkjenne veier og bebyggelse i deres Sida. Det er bare det et ingen tør. Vi utvikler en MAFIA, i statlig regi. Jeg gremmes. Derfor Tellus er din argumentasjon så kunnskapsløs.

Trond, det er direkte feil at det bare er samer som har fått erstattet tapt skolegang. Den erstatningen er i hovedsak gitt som billighetserstatning. Googler du, vil du se folk har fått innvilget den både i Trøndelag, Telemark osv. Men det er riktig at det i 2005 var et erstatningsoppgjør for samer og kvener der snittsummen endte på ca. 60.000 kroner. Dette ble individuelt vurdert, og ikke alle fikk. Vurderingen gikk kort og godt ut på at disse, pga manglende norskkunnskaper tapt skolegang ga, aldri kom seg ordentlig inn i arbeidslivet etter krigen og dermed fikk et ekstra “drawback” sammenlignet med norsktalende.

Riktig at reindrift bare kan drives av samer i selve reinbeiteområdet, mens utenfor skjer det med tamreinslag og via konsesjon der du ikke må være same. Men det er nok ikke sånn at du kan vifte med manntallspapirene, og dermed får du drive med reindrift. Det holder nødvendigvis ikke at du heter Gaup eller Hætta heller. Du er avhengig av foreldre eller besteforeldre for å komme inn i reindrifta. I den grad dette er eksluderende, så er det også eksluderende fordi nok flestparten av samene ikke har foreldre eller besteforeldre som driver med rein. Reindrift er viktig som samisk kulturbærer. Men vil vi åpne for at flere skal drive med rein for å få mer rein på fjellet?

Er spent på dokumentasjonen om bankene som har tapt 120 mill på dette. Det dokumentasjonen må du gjerne vise sammen med sidaene som betaler penger under bordet. At det finnes råtne egg i kurven, enten det er samer eller nordmenn, bør ikke overraske noen. Men å ta det med i en overordnet argumentasjon? Det er i beste fall tvilsomt.

Jonny: Er nok ikke samer som har laget Kulturminneloven, men det er et faktum at mye av det samiske – gjennom fornorskingen – har opplevd det motsatte av kulturvern. I mindretall er de også sammenlignet med alle de norske kulturminnene man finner over hele landet. Da trenger man ekstra vern av disse. Hva Finnmarksloven angår: Vis meg den finnmarking som ikke får fangste, bygge og bevege seg fritt bare fordi han/hun ikke kan stå i samemanntallet. Det blir gruvedrift i Kvalsund, det ble gjenopptatt i Sør-Varanger, og det går nok veien i Bidjovagge også. Snøhvit fikk vi også. At finnmarkinger, og fylkets utvikling er kneblet av samer på hvert ness, har jeg vanskelig for å se. At det skjer enkelte steder på grunn av reindrifta, kan jeg tro på. Men da handler det om næringskonflikt, og du kan møte det samme med gårdsdrift, oppdrett e.l.

Hvis de samiske genene er utvannet, så er vel de “norske” genene tilsvarende utvannet. Noen må jo de samiske genbærerne ha parret seg med, som åpenbart ikke var samiske. Så hvis de norske genene også er utvannet, så er vel denne debatten også utvannet

Dersom du skal fortsette med noen meningsfull diskusjon her på tuben,er det et minste krav at du stiller opp med fult navn. Jeg er lei og oppgitt at kunnskapsløse anonymuser, Tellus.

Greia er at Jonny og Trond nok godtar såkalt forskjellsbehandling mellom folk fra tiltakssonen og resten av landet med nedskriving av studielån, ekstra barnetrygd, mindre skatt osv. Et tiltak fordi Finnmark er der Finnmark er med de utfordringer det har. Men når det gjelder det samiske, blir det annerledes. Selv om det samiske skulle ha aldri så mye utfordringer.

Jeg festet meg spesielt ved argumentasjonen om samiske kulturminner vs norske kulturminner. Å argumentere langs slike linjer er så fullkomment historieløst og preget av så vrang vilje mot å se verden på annet vis enn gjennom de trangeste og mest fordomsfulle brillene i verden.

Samiske bygninger har den fredningsgrensen de har nettopp fordi det finnes så få av dem og nettopp fordi det finnes ufattelig få som faktisk er eldre enn 100 år – i motsetning til norsk kultur, som altså har mange hundre års bygningstradisjoner å velge blant. Så for å bevare noen av dem for ettertiden, er det et poeng å verne de som faktisk finnes.

Men godeste rase-Jonny her, han er fast bestemt på at også dette handler om det rasemessige (samiske), ikke det vernefaglige eller kulturminnefaglige.

Pål Hivand mener du at norsk kultur er lik kvensk og like bevaringsverdig. Jeg tror ikke du kan skille mellom kulturene uten å mene noe om opphavet. Det betyr at en del av den kulturen som du oppfatter som norsk også er kvensk, finsk kultur eller kvensk fiske bonde kultur som enkelte kaller sjøsamisk.

Jeg forstår ikke spørsmålet. Kan du ikke heller gi ord på frykten du bærer, framfor å late som om dette er et akademisk spørsmål?

Ja og nei. Både samisk og kvensk byggeskikk er en del av den norske kulturen, men det forhindrer jo oss ikke å behandle de ulikt, dersom det faktisk er behov (rent vernefaglig) for å behandle det ulikt. Dersom det er et problem at kvenske bygg ikke bevares i tilstrekkelig grad, hvorfor diskuterer vi ikke det da – hvorfor diskuterer vi samisk bygningsvern dersom det er det kvenske bygningsvernet som er utfordringen?

Identitet og rase-teorier er rare greier. Min erfaring er at kampen for kvensk kultur er aldri så viktig, som når det handler om det samiske. Jeg registrerer at de som vanligvis ikke ytrer et ord om bevaring av kvensk kultur, blir veldig kulturelle av seg dersom det blir snakk om at noe kanskje er samisk. De samme folkene lever utmerket med at kvensk inngår i den norske kulturen, og kaller det gjerne også for uttrykk for norsk kultur. Men nåde den som kaller noe for (sjø)samisk, da blir det plutselig veldig om å gjøre at det skal kalles kvensk.

Hva kommer denne merkelige psykologiske effekten av? Det er ikke så nøye om det er norsk eller kvensk, bare det ikke er samisk? Merkelige greier. Når kvener gjør samisk kultur til hovedfienden, da er det noe grunnleggende med Finnmarks historie man ikke har forstått.

Og ja, jeg mener kvensk og samisk bygningsvern i utgangspunktet er like viktig. Men det betyr ikke at reglene for bygningsvern bør være like, dersom utgangspunktet for den materielle kulturen er svært ulik. Reglene må utformes på bakgrunn av hva som er vernefaglig riktig, ikke etnisk riktig. Sagt på en annen måte: dersom det eksisterer mange flere kvenske enn samiske bygninger, er behovet for vern desto mindre for kvenske enn samiske bygninger. Men dette fagfeltet behersker jeg ikke, så om reglene er korrekte aner jeg ingenting om. Annet enn at å utforme verneregler på etniske kriterier er en fullstendig avsporing av en slik debatt.

Det å behandle kulturen forskjellig er selve kjernepunktet og konflikten. Når man har en del “historiske fortolkere” med autoritet utgått fra det samiske miljø som er påberoper seg kunnskap omn den folkelige kulturen i Finnmark, uten annen ballast en det som til enhver tid kan dokumenteres i hva som er samisk. Det gjelder seg språk, bygninger, kulturlandskap. Når man til en hver tid tror og mener at alt absolutt alt av folkelig utvikling har sitt utspring i det samiske. Alt annet er historie forfalskning. Gjør det meg, ikke redd men trist. Derfor er det viktig å argumenter mot slike fundamentalister. Når man med stor sikkerhet, idag, kan bevise at samene var en folkegruppe som innvandret som nomader etter svartedauen, til et nesten folketomt landskap, Lappmarken. Siden påberope seg urfolks status på bekostning av den opprinnelige befolkningen i sitt iver i å viske ut alt som kan true denne statusen de har opp arbeid seg. Her døper man om gode norske navn med samiske, lager samiske navn på steder, byer ol, for siden påstå at det er de opprinnelige. En masse tull uten rot i det virkelige. Dette blir feil og konfliktskapende. Man skaper ikke en historisk kultur på et skrivebord i 2011, for å gjøre majoriteten av befolkningen historieløse.

Trond, jeg kjenner ikke til den historien du beskriver. Men den er heller ikke relevant i forhold til samenes status som urfolk, som altså ikke forutsetter at samene var “først” eller i landet siden “tidenes morgen”: Det holder for et folk at de er et folk, har en felles kultur og at de var i området da dagens nasjonalstatgrenser ble trukket.

Måten du beskriver det lille antallet samer som en horde som fra historisk tid og fram til i dag koloniserer og undertvinger seg den norske (og andre) kulturer er i beste fall oppfinnsom, for å si det forsiktig. Sør-Varanger kommune har forøvrig skiltet hele kommunen på russisk, uten at det anses som “omdøping” eller russisk kolonisering. Men samiske skilt, det er feil?

Problemet er, Trond, at straks noe har merkelappen “samisk” så blir altså enkelte så provoserte at det er vanskelig å forstå som noe annet enn som fordommer.

Prisverdig det frivillige arbeidet du gjør mot fordommer, Pål. Du har opparbeidet deg mye kunnskap, og jeg ser – spesielt siden de fleste av dine motdebattanter oftest mangler det – at de gies anledning til å lære (selv om nok ikke alle gjør det). Diskusjoner om samiske saker skal og bør vi ha, og det er ikke sånn at det samiske ikke har noen ting det trengs og stilles spørsmål ved. Til og med jeg har mine ting jeg stusser over sånn sett. Men problemet er at i dag foregår de fleste debattene mest på det primitive nivået, ofte der premissene er lagt på fordomsfullt vis – som dette blogginnlegget. Derfor beundrer og takker jeg deg for at du stadig gidder.Fordommer fordummer og møtes best med kunnskap. Dette tror jeg noen vil hedre deg for en dag.

Pål Hivand skriver:“Samiske bygninger har den fredningsgrensen de har nettopp fordi det finnes så få av dem og nettopp fordi det finnes ufattelig få som faktisk er eldre enn 100 år – i motsetning til norsk kultur, som altså har mange hundre års bygningstradisjoner å velge blant. Så for å bevare noen av dem for ettertiden, er det et poeng å verne de som faktisk finnes.”

Hvis samene påstår at de var her først, er det ikke da logisk og anta at det ville være langt flere fortidsminner av samisk opprinnelse enn f.eks norske/norrøne? Og da tenker jeg ikke på eksisterende byggverk, men tufter, steinringer, fangstgroper o.l. Man kan jo ikke søke om å få bygge ei lita hytte ved et fiskevann på fjellet lenger uten at det fra samisk side påstås at det ligger ei gammel bålplass der eller at tippoldefaren til en eller annen same pleide sitte på akkurat den steinen som ligger midt i tomta. Selv mener de at de har rett til å kjøre firhjulinger, skutere og motorsykler fritt overalt, uten hensyn til gamle stier, tufter eller fortidsminner av noe slag.

Og hvorfor det er så viktig for Hivand å påstå at man har rasistiske motiver aner jeg ikke.
Jeg har da gang etter gang konstatert at det IKKE er det. Men som samiske ekstremister flest så har også Hivand vansker med å lese det som står svart på hvitt. Det tolkes egne veier slik at det passer deres egne versjoner bedre. Sør-Varanger kommune har ikke skiltet hele kommunen på russisk, men Hivands egne fordommer mener at de har gjort dette. Hvis spørsmålet var om skilt i Finnmark også skulle ha samisk ordlyd i tillegg til den norske så hadde det ikke vært noe problem. DET er ivaretakelse av samisk skriftspråk, noe jeg personlig ikke har noe i mot her. Ei heller russisk eller kvensk. Hadde du lest innlegget mitt så hadde du sett hva jeg faktisk skriver:
At jeg mener det samiske blodet er så tynnet ut at det snart ikke er rester av samisk dna igjen i dagens samer. Samt at jeg samtidig mener at det er viktig å ivareta den samiske kulturen, språket og kunst.
At barna lærer dette og at samene har et stort ansvar for ivaretakelse av dette selv.
Av dette klarer dere altså å lese dere dithen at jeg har rasistiske motiver? På seg selv kjenner man andre er det et ordtak som sier, og her tror jeg det passer meget godt på dere.

Tellus skriver : “.Fordommer fordummer og møtes best med kunnskap.”
Tellus er jo selv et av de klareste eksemplene på nettopp dette, og det er skarpsindig av han å oppdage dette selv:)

Jonny: Fordommer fordummer også når man ser siste innlegg fra deg. Jeg har en samisk bestemor. Hun verken gjør krav på kulturminner, kjører bajas med firehjuling eller stopper hyttebygging. Likevel tar du henne og alle samer med i denne generaliseringen din, sjøl om du nok egentlig mener reineiere og kulturminnearbeidere – to yrkesgrupper som har fint lite med samer flest å gjøre. Fordummende siden jeg aner at du har mer på lager av refleksjon enn som så. For jeg ser du både har hjerterom og takhøyde, og det er flott. Men det er selvsagt fristende å ty til retoriske sleivspark når man skal understreke sine poeng. Det triste er at du, trolig uten å ha tenkt over det, rammer ganske bredt. Og det tror jeg ikke var din intensjon.

Nei Pål, jeg tror ikke noen blir provosert av at noe er samisk. Men man blir provosert av at en del overivrige fantaster, uten historisk kunnskap, anonymuser, setter merkelappen samisk ukritisk og på absolutt alt. Det blir til de grader latterlig. Dine argumenter som skilting i Sør Varanger sier litt. Jeg ser at “sjefs idiologen”, Jan Hansen applauderer dine innlegg, det understreker hvor naivt enkel din argumentasjon er. Denne anonymusen har jo mistet fotfestet i sin iver i å dokumenterer samisk historie og andres forfalskning. Gå ikke i den fella.

Trond, jeg kan dokumentere det jeg skriver i motsetning til deg, og de er fullt googlebare. Ser ennå ikke at du kan dokumentere for.eks. hvilke finansinstitusjoner som har tapt 120 millioner på det samiske. Og jeg vet hvorfor. Fordi det er fantasier, og fantasier gidder jeg ikke i lengden å diskutere rundt. Så derfor takk for meg. Ha et godt, fordomsfritt 2012! :-)

Skulle ikke svare en anonymus, men når kunnskapsnivået ligger på dette nivået kan jeg ikke la være.
1987 samisk slakteri i Karasjok konkurs, Realkreditt tapte 18 mill. Dette slakteriet har gått konkurs 2 ganger side med et akkumulert tap på 55 mill., Slakteriet i Nesseby, 5 mill. Dette er bare på slakterier som er satt i gang i samiske kjerneområder. Så kan du Google resten for å få opp ditt kunnskapsnivå.

Først Jonny: samisk identitet har intet med blod, avstamming eller prosentvis dna å gjøre. Du reduserer hele spørsmålet om samisk kultur ned til rasebasert retorikk, som hører ingensteder hjemme.

Innsigelsesrett for reindriften og for kulturminnevernet i forbindelse med feks hyttebygging før etableringen av Sametinget og lenge før Finnnmarksloven og Fefo. Samer har ingen blankofullmakt til å ferdes med verken skuter, firhjuling eller annet fremkomstmiddel. Noen næringsutøvere har utvida fullmakter, men de representerer vel ca 5 prosent av den kjente samiske befolkningen. Og det er et tema som diskuteres like engasjert blant samer som blant ikke-samer.

Folk ser ut til å ha glemt hvordan Statskog herjet i fylket, uten noen form for demokratisk kontroll. I dag styrer finnmarkingene gjennom fylkestinget og Sametinget. Greit at det finnes ulike syn på det også, men å framstille virkeligheten som om den har blitt mye verre er historieløst. Er du misfornøyd, stem på et annet parti som vil andre ting enn de som styrer nå – så har du anledning til å påvirke Fefo også. Det hadde du aldri før, da Statskog styrte.

Hvilken hytte, hva slags byggverk er nektet oppført som følge av fredede samiske kulturminner? Hvor mange er det snakk om? Samisk kulturminnevern er en myndighet som kan endres – dersom det er et poeng. Det er politisk lavmål å skyve etniske skremmebilder foran alt du er misfornøyd med.

Du lanserer raseteorier, og JEG er ekstremisten? Ta deg en pille da Jonny. Ta to.

Og Trond; mitt eksempel om skilting på russisk var for å illustrere hvor fint det er når folk tar hensyn til hverandre og er rause nok til å skilte på sine naboers språk. Det gir et signal om at de er velkomne, både som gjester og bofaste. Men er det snakk om et samisk navn eller samisk skilt, så bryter helvete løs i debattfeltene. Forstå det den som kan.

Trond måtte tilbake 1987 for å finne noe han kalte å tape penger på det samiske. Spent på hva min samiske bestemor har med det å gjøre, men det er fordi han ikke klarer å være presis nok å diskutere samiske saker på nivået der det hører hjemme; det overordnede. Da blir det slik. I stedet leter han blant enkelte reineiere, siidaer, kulturminnearbeidere og på slakterier for å underbygge hvorfor det samiske er problematisk.

Siden Sametingets opprettelse er det årlig pøst inn milliarder – spesielt Finnmark i form av arbeidsplasser, kjøp av tjenester, tilskudd m.m. Alt fra offentlige ansatte til rockefestivaler nyter godt av det. Penger og arbeidsplasser som ikke var der før. Sametinget får like mye årlig som Statoil betaler i skatt i løpet av én dag (nesten 300 mill), og det mener jeg Norge har råd til og at spesielt Finnmark skal være glad for. Flere enn Karasjok ville merket det om de pengene plutselig forsvant. Om Sametinget er riktig demokratisk, er en annen debatt.

Dette er kanskje uinteressant når man vil gå 25 år tilbake i tid for å svartmale for å oppfylle fordomsprofetier, men skal man snakke om utgiftene må man også tørre å snakke om inntektene. Det vet også banker som har kalkulert med tap i sin drift uavhengig om kundene er samiske eller norske. Men nå nyttårsfest. Bye! :-)

Jeg benytter anledningen til å benytte alle et godt nytt år, forhåpentligvis preget av litt mer fakta og raushet enn jeg synes tilfellet har vært så langt i debattene.

Javisst generaliserer jeg alle under en og samme kam, men kun og da mener jeg KUN i forbindelse med at det samiske blodet er så uttynnet at det ikke lenger skiller seg fra den generelle befolkningen i Finnmark. Noen få unntak finnes det (heldigvis), og det var de jeg mener med letthet vil få plass i gymsalen i Karasjok.

Men når jeg så henviser til ekstremistene på sametinget så mener jeg faktisk ekstremistene(som Pål Hivand), ikke den generelle same.(som jeg fortsatt mener har like mye samisk blod som norskt, russisk og kvensk i årene deres)

På helt lik linje med at mitt kvenske blod er utvannet av svensk, norskt og annet blod så er også det samiske blodet snart helt utvannet.Jeg setter meg altså ikke høyere som rase enn andre raser, deriblant samer. Jeg har jo også skrevet i innleggene mine over at det faktisk ville vært et pluss å ha samisk blod i årene mine om det hadde vist seg å kunne påvises, men dette hopper du også fint over i din retorikk. Du er fast overbevist om at bare du gjentar en usannhet lenge nok så vil den til slutt bli oppfattet som en sannhet.

Men man kan stille seg spørsmålet om ikke samisk identitet ikke har med avstamming og dna å gjøre, for uten den rette avstamming eller dna så får du heller ikke kalle deg same. Enkelt og greit.
Jeg har videre gang på gang vist til hvor viktig det er å ta vare på samisk språk, kultur, klesdrakt, og kunst, men dette ser du heller ikke.
Jeg har ingen motforestillinger mot den generelle same, og mange av mine beste venner er samer. Du har en eneste agenda, og det er å slenge ut rasistkortet og hentydninger om at folk må ta seg en pille hvis man ikke er enig med deg og ditt vrangsyn. Du bør sjekke ditt eget medisinskap før du kaster ut slike hentydninger, Hivand.

Når det gjelder kulturvern og fortidsminnesaker så er det lett å se at du ikke har opplevd slike saker selv , men kun belager deg på hva du selv har googlet deg til.

Mitt hovedinnlegg som ganske enkelt tar for seg spørsmålet om hvor tykt blodet egentlig er, ser dere ut til å glemme hver gang, og dere fortsetter med spede forsøk på å tåkelegge stien slik at folk skal spore av fra spørsmålet.
Om det er dokumentasjon på forskjellsbehandling eller andre saker dere brenner for er ikke så nøye, for det finner man som nevnt overalt på disse forumene i disse dager.. Det har ingenting å gjøre med det som var min intensjon med mitt hovedinnlegg. Nemlig å sette fokus på HVEM som faktisk er same i dag, og HVA denne samen er et resultat av. Så kan man ta de andre diskusjonene under andre temaer.

At Hivand, den anonyme Tellus og Vesfoldingen Gjerpe ikke er i stand til å holde seg til hovedspørsmålet, men i stedet går til personangrep på meg viser hvor skjevt man kan komme ut fra en enkel start. Jeg våger å tro og respektere at det er av den grunn at de kun er uenige med meg i spørsmålet om forskjellsbehandlingen(som jeg mener eksisterer i høyeste grad) og rettighetsspørsmålet rundt land og vann. (som jeg mener bør tilhøre ALLE på samme rettferdige grunnlag)

Disse motinnleggende av hovedinnlegget bærer dessverre preg av noe “Jan Hansensk”. Samtidig som enkelte opphøyer seg selv ved å kritisere andres innlegg med ord som “fordommer – fordummende” og “et savn om mer fakta og raushet i debattene”. Det Jan Hansenske ved disse innleggerne er bl.a. evnen til å vri debatten over og kverrulere på sidelinjen.

At noen av innleggerne har adresse i Vestfold og Oppegård gir ikke akkurat overbevisning om at de kjenner kulturen, dagliglivet og motsetningene på godt og vondt særlig godt i Finnmark, uten om fra media og debatter. Finnmarksloven er da også i stor grad blitt påført et overveiende folketall som ikke har bedt om det, og som er fullstendig imot Finnmarksloven. Typisk for byggeherrene av loven er vel at de også kommer fra strøk lengst borte fra Finnmark. En av hovedaktørene var Knut Storberget.

Kanskje er det denne avstanden fra fylket som har skapt en lov i ubalense med folket. Og kanskje er det også denne avstanden som gjør visse utslag i debattene også.

Ønsker mine med debattanter godt nytt år i håpet om at de 1,2 milliarder kroner det koster skattebetalerne i Norge å holde liv i de samiske institusjoner hvert år, brukes med fornuft. Også at man for første gang slipper å få en knusende kritikk fra Riksrevisjonen.

En litt forsinket nyttårshilsen fra meg, med ønsker om et godt og trivelig år 2012 for alle debattanter !

En utrolig debatt, der usagligheter, fordommer ,historieløshet og kunnskapsmangel fra Jonny og Trond har fått flyte fritt. Sjøl er jeg tydeligvis ikke meningsberettiget fordi jeg har mine røtter i Vestfold. Siden jeg kom til Finnmark i 1977 har jeg sett mange tilsvarende debatter, men har sett en flott utvikling. Som samfunnsplanlegger, kunne jeg arrestert Jonny og Trond når det gjelder både kulturminner og hyttebygging, Men jeg gidder ikke, tror ikke de er interessert i fakta. En takk til Pål Hivand som gjør en formidabel jobb med folkeopplysning, Han er en av våre dyktigste journalister. Tellus argumenterer også svært saklig og godt .

Hurra for “objektiviteteten”!

diverse debattanter gjør seg forskrekket over at Jonny Ekholm trekker inn spørsmålet om graden av samisk avstamming og politiske særrettigheter gitt til de som står i sametingets valgmanntall.

Men som Brennpuniktprogrammet “Førsteretten” viste, så er også Sametinget ved Sametingspresident Egil Olli ganske så opptt av nettopp avstamming/DNA- analyser, og det å kunne ha kontroll over genforskningen på døde angivelige samer.

Det er blitt forsøkt fremstilt som at det er Egil Olli som gir et skeivt bilde av hvordan de samepolitiske avstammingsaktivistene tenker, men så er ikke tilfelle. Han gir i dette programmet et riktig bilde. Hvorfor tør jeg å hevde det?

Jo fordi at ….

i sluttdokumentet til Den tredje Sameparlamentarikerkonferansen, konstituert av representantene i Sametingene i Finland, Norge og Sverige med deltakelse fra representanter for samene i Russland, samlet i Kirkenes 11. november 2011, kan man i punkt 7 i slutterklaringel lese at:

“Sametingene understreker at det samiske folk selv må forvalte og eie kunnskapen om eget arvestoff (DNA),….”

Et annet eksempel på hvor opptatt de samepolitiske avstammingsaktivistene er av nettopp gener/DNA/avstamming er anonymysen Jan Hansen sine skriverier. hvor vedkommende om og om igjen skriver innlegg på forskjellige origo debattråder og legger ut om hvor spesielle de samiske genene er.

Legger ut førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap, Anne Julie Semb, sitt foredrag på debattmøte arrangert av “Fritt ord”. Her hevder hun og begrunner at Sametingets valgmanntall er et avstammingsmanntall.

http://www.youtube.com/watch?v=aAWFGi6eyic

Kan ikke de såkalte “samepolitiske avstamningsaksjonistene” få eie og forvalte kunnskapen om eget DNA uten at vi andre utvanna finnmarkinga og andre innbyggera skal kverulere og stikke kjeppa i det hjulet også? Så lenge dem ikke plage andre mer enn det(som ingen tar skade av)kan vi trygt holde kjeft om den saken! Sametingan er kommet for å bli, og dem står seg atskillig bedre enn euroen:)
Har sjøl ei herlig blodsblanding av sama, kvæna og norske og det er vel derfor jeg av og til går ut av mitt gode skinn og bannes på alle språkan- ikke rart at finnmarkingan nesten ikke treng dop for å roe nervan:)

Ha et steikanes godt nytt år!

I Sametingenes krav om å eie og forvalte resultatene av DNA forskning på angivelige samer – levende som døde – finnes det ikke mye igjen av idealet om den frie forskningen og at resultatene av en slik forskning skal komme allmenheten til kjenne. Tenk om norske politiske institusjoner hadde gjort et lignende vedtak? Da hadde det garantert blitt rabalder. Knytt denne uttalelsen fra sametingene opp mot det norske Sametingsavstammingsvalgmanntallet opp mot dette, så ser du en sammenheng.

Du kan skjønne at allmenheten får tilgang te DNA-hemmelighetan hvis dem betale godt! Fri forskning er prisgitt de fri kapitalflyt med staten som julenisse!
Norske politiske institusjona gjøre en helsikes masse idiotvedtak som som aldri blir kommentert en gang! Det meste handle jo om makt,status og gryn- og kem kan ikke bli frista over evne når dem sitt midt i smørøyet!

Det kan være opplysende å titte innom diskusjonen på tuben( NKF og samenes historie). Der foregår en meget interessant diskusjon. Ikke minst der en anonymus, som har prøvd å omskrive Norgeshistorien i de senere år ,blir fullstendig avkledd. Der den samme anonymusen i sin mangel på argumenter, provoserer og i fortvilelse forsøker å provosere fram fortolkninger av historien som blir mer og mer patetisk i håpløse påstander. Alle innvandrer til Finnmark med unntak av de med samisk opprinnelse, er innvandrere. Ca 80 % av Finnmarks befolkning er et resultat av denne innvandringen. Nær 100 % av den samiske befolkningen i dag har røtter til Finland og Sverige, basert på innvandring de siste 200 år. I tillegg var Vardø hus festning opprettet som et forsvar mot den stedlige samiske/sjøsamiske befolkningen i Varanger. Her skrives det historie med bred pensel. Da denne festningen ble bygget var det nesten ikke arbeidskraft å finne i Varanger, den måtte hentes. Himmelen, når skal denne anonymusen slukke lyset.

Annonse